Politica de confidențialitate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, OCN “SEBO CREDIT” SRL, cu sediul pe str. Mitropolit Varlaam, 63/23, et. 6, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1017600000371, prelucrează anumite date cu caracter personal precum este detaliat mai jos.

1. Definițiile folosite în Politica de Confidențialitate

1.1. Companie sau Operator: OCN “SEBO CREDIT” SRL, cu sediul pe str. Mitropolit Varlaam, 63/23, et. 6, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1017600000371;

1.2. Sucursală (sau Oficiu): orice oficiu permanent sau locație unde Compania sau partenerii acceptați ai Companiei (dacă există) desfășoară activitate de împrumut / creditare;

1.3. Utilizator: persoană care s-a înregistrat pentru participare în Campania “Fapte Bune Împreună cu Sebo” prin lansarea unui proiect în vederea participării în concurs și ulterior a semnat acordul prinvind participarea la concursul din Campanie;

1.4. Portal: adresa web a Companiei www.faptebune.md unde Utilizatorul este identificat prin intermediul Profilului și unde are loc comunicarea reciprocă și schimbul de informație între Utilizator și Companie;

1.5. Contract: contractul încheiat între Utilizator și Companie pentru stabilirea clauzelor de participare în concursul din cadrul Campaniei “Fapte Bune Împreună cu Sebo”;

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Compania va procesa următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorului: numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data nașterii, sexul, imaginea vizuală (fotografiile și / sau videoclipurile), înregistrările de voce/video, date cu privire la card-ul de plată, număr de identificare, parola Profilului de Utilizator oferită de Companie Utilizatorului (împreună numite în continuare, „Datele Personale ale Utilizatorului”).

3. Scopul prelucrării

Compania va procesa Datele Personale ale Utilizatorului pentru:

 3.1. crearea Profilului Utilizatorului și folosirea Portalului, respectiv pentru oferirea accesului Utilizatorului la Portal și pentru oferirea serviciilor specifice făcute accesibile de către Companie prin intermediul Portalului și în conformitate cu Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului, precum și Contractul;

3.2. identificare și validare, respectiv:

3.2.1. pentru validarea numărului de telefon al Utilizatorului;

3.2.2. pentru identificare a persoanei cu care Compania va încheia contract de participare la Campania “Fapte Bune Împreună cu Sebo”, iar cu câștigătorii Campaniei contract de finanțare a proiectelor / sponsorizare;

3.3. implementarea contractului, respectiv pentru exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor Companiei în legătură cu executarea contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului;

3.4. statistică și raportare, respectiv pentru furnizarea tuturor rapoartelor către autoritățile responsabile;

3.5. buletine informative și informații despre produsele / serviciile Companiei, respectiv pentru transmiterea către Utilizatori a buletinelor informative sau altă informație comercială despre produsele / serviciile Companiei care pot fi relevante pentru Utilizator. Orice astfel de comunicare poate să fie transmisă prin e-mail / Portal / SMS. Utilizatorii trebuie să poată mereu renunța la primirea oricăror astfel de buletine informative sau mesaje comerciale, printr-o cerere scrisă.

4. Transmiterea Datelor Personale ale Utilizatorului altor entități

Compania poate transmite Datele Personale ale Utilizatorului:

4.1.persoanelor împuternicite numite să prelucreze datele cu caracter personal din numele său;

4.2. datele de plată a finanțării datorate câștigătorilor de proiecte furnizorilor de servicii de plată numiți de către Companie să prelucreze plățile făcute către Utilizator la executarea Contractului;

4.3 așa cum este cerut de lege și când Compania crede, cu bună credință, că transmiterea este potrivită pentru a proteja drepturile Companiei și / sau pentru a se conforma unei proceduri judiciare, încheieri judecătorești sau proces legal în privința Companiei.

Compania nu va folosi Datele Personale ale Utilizatorului pentru:

4.4. comerțul, vânzarea sau locațiunea către persoane terțe fără consimță

4.5. transmiterea în afara teritoriului Republicii Moldova, cu excepția transmiterilor efectuate în condițiile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

5. Stocarea Datelor Personale ale Utilizatorului

5.1. Datele Personale ale Utilizatorului vor fi procesate pentru întreaga durată a relațiilor contractuale dintre Utilizator și Companie și pentru a perioadă adăugătoare de 5 ani după aceasta în scop de raportare (e.g. obligații de raportare către autoritățile publice, apărarea drepturilor și intereselor în judecată, judecată arbitrală sau contencios administrativ, precum și pentru statistică) în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din 27 iulie 2016.

5.2. Dacă Utilizatorul și-a retras consimțământul și nu mai există vreun alt temei legal pentru prelucrare sau nu există obiect al prelucrării și nu există vreun temei legal superior pentru procesare, Compania va înceta prelucrarea datelor.

6. Securitatea Datelor Personale ale Utilizatorului

Compania este preocupată de securitatea datelor care sunt colectate și a implementat măsuri tehnice și organizatorice potrivite pentru a preveni accesul neautorizat la această informație. Aceste măsuri includ politici, proceduri și elemente tehnice în legătură cu controlul accesului la date. Aceste măsuri sunt în mod rezonabil destinate pentru a ajuta la protejarea Datelor Personale ale Utilizatorului de pierdere, acces neautorizat, dezvăluire, alterare sau distrugere. Compania poate folosi criptarea, protocoale web (secure socket layer), paravane de protecție (firewall), lacăte fizice și chei, restricții interne, parole de protecție și alte măsuri de securitate pentru a ajuta la prevenirea accesului neautorizat la Datele Personale ale Utilizatorului. Suplimentar, Compania folosește protocoalele standard de securitate și mecanismele de schimb pentru transmiterea informației sensibile.

7. Drepturile subiecților datelor cu caracter personal

Consimțământul pentru prelucrarea Datelor Personale ale Utilizatorului în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate nu este obligatoriu, totuși refuzul de a oferi consimțământul va duce la imposibilitatea de a participa la Campanie, de a folosi Portalul și de a implementa obligațiile în conformitate cu contractul.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiecții datelor cu caracter personal au următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

Pentru exercitarea drepturilor sus-numite, Utilizatorul poate înainta o petiție în formă scrisă, datată și semnată, la OCN Sebo Credit SRL.

8. Actualizările la Politica de Confidențialitate

Compania poate actualiza prezenta Politică de Confidențialitate din timp în timp sau dacă Companiei i se cere aceasta în virtutea legii.

 

Înapoi Distribuie

Aplică oricând și câștigă

cu SEBO

Abonează-te la newsletter